NABÍZENÉ SLUŽBY

Domov pro seniory poskytuje úkony:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY

Služba je určena osobám od 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. A tuto péči není možno trvale zajistit v domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých, terénní či ambulantní sociální služby.

KOMU NAŠE SLUŽBA URČENA NENÍ

Služba není určena:

 • osobám, které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které odmítají léčbu stanovenou lékařem,
 • osobám, které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení,
 • osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost,
 • osobám, jejichž chování, by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo alkoholu.

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY

Posláním domova je vytvořit takové prostředí, které se blíží co nejvíce domovu.

Posláním domova je poskytování komplexní, kvalitní a individuálně zaměřené pobytové služby mužům i ženám, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé situaci, kterou nedovedou překonat ve svém přirozeném prostředí a to, ani za pomoci rodiny či jiného typu sociální služby, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.

CÍLE, KTERÝMI NAPLŇUJEME POSLÁNÍ

Dlouhodobé cíle domova pro seniory jsou:

 • udržet a rozvíjet co nejvíce schopností uživatelů
 • poskytnout bezpečnější domov a důstojné podmínky k životu
 • přizpůsobovat službu potřebám a přáním jednotlivých uživatelů
 • podporovat udržování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím
 • podporovat uživatele v běžném způsobu života
 • poskytovat sociální službu odborně

ZÁSADY

 • Nezávislost, soběstačnost: služba poskytuje přiměřenou míru podpory, tak abyste byli co nejméně závislí na službě a pracovnicích. Podle svých možností a schopností máte zodpovědnost za vlastní rozhodování.
 • Zapojení se do běžného života: způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života, zachování přirozených vazeb na komunitu.
 • Důraz na potřeby jednotlivce: služby jsou Vám „šité na míru".
 • Respektování soukromí: Pracovníci služby budou vždy zachovávat Vaše soukromí.
 • Mlčenlivost: o všech údajích, se kterými pracujeme, zachováváme mlčenlivost.
 • Partnerství: jste naším rovnocenným partnerem.
 • Respektování lidské důstojnosti: službu poskytujeme tak, abychom zachovali Vaši důstojnost.
 • Dodržování lidských práv a svobod: při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv a svobod.

Záruka kvality

Domov pro seniory KOUSEK NEBE s. r. o. je zapsán v registru sociálních služeb a poskytování se řídí zákonem o sociálních službách.

 

 

Kde službu poskytujeme

Naše služby jsou poskytovány v bytovém domě v sídle společnosti KOUSEK NEBE s. r. o. V tomto místě je výborná občanská vybavenost. V dosahu 1 km se zde nachází Magistrát města Ostravy, Úřad práce Ostrava, supermarket, tramvajová, autobusová i trolejbusová zastávka. Nedaleko je rovněž Městská nemocnice Ostrava, Ústřední autobusové nádraží, vlakové nádraží Ostrava – střed, Ostrava – Stodolní a nákupní centrum Karolina a Nová Karolina. Kancelář společnosti KOUSEK NEBE s. r. o. sídlí na adrese: Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Jedná se o dobře dostupné místo přímo v centru Ostravy.

 

 

Kvalifikovaný personál

Naši službu poskytují kvalifikovaní pracovníci. Sociální pracovnice mají vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, pečovatelé a pečovatelky mají způsobilost získanou středoškolským vzděláním v oboru ošetřovatelství nebo kurzem pracovníka v sociálních službách. Služba KOUSEK NEBE s. r. o. má také zdravotnického asistenta.

 

 

Lékařský dohled, domácí péče

Pro naše klienty zajišťujeme pravidelné návštěvy praktických lékařů, ortopeda, psychiatra a urologa (nebo podle potřeby). Spolupracujeme také s agenturou domácí péče, která našim klientům provádí potřebná zdravotnická ošetření.

 

 

Jak se stát naším klientem

Kontaktovat nás můžete telefonicky, písemně nebo osobně na naší adrese. Na webových stránkách najdete formulář žádosti o poskytnutí sociální služby, který je k dostání i v naší kanceláři. Naši pověření pracovníci Vám předají veškeré potřebné informace a domluví si s Vámi osobní schůzku. Již po zaslání žádosti budete zapsání do evidence zájemců o službu. Pokud bychom byli nuceni Vás odmítnout z kapacitních důvodů, ponecháme si Vás v této evidenci a později Vás můžeme kontaktovat.

Pokud se rozhodnete, že chcete našich služeb využívat, a pokud nám nebudou bránit níže uvedené důvody, můžeme s Vámi podepsat Smlouvu o poskytnutí pečovatelských služeb.

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:

 • kapacita domova pro seniory je plně využitá
 • domov pro seniory neposkytuje druh služby, o kterou zájemce žádá
 • žadatel v uplynulém půl roku již využíval služeb organizace a porušil podmínky, z tohoto důvodu byla s uživatelem ukončena smlouva.

 

 

Smlouva o poskytnutí pečovatelských služeb

Vzor smlouvy si můžete prostudovat doma ještě před podepsáním. Při podpisu ji s Vámi ještě pročteme a odpovíme na Vaše dotazy. Smlouva se uzavírá písemně ve dvou vyhotoveních. Součástí smlouvy je také soubor vnitřních pravidel.

Smlouvu můžete vypovědět bez udání důvodu. My můžeme smlouvu vypovědět jen na základě porušení vnitřních pravidel ze strany klienta.

 

 

Individuální přístup

Chceme, aby naše služby vycházely z Vašich potřeb a přání a proto naši pracovníci sestavují se všemi klienty tzv. individuální plán. Tento plán je vytvořen přibližně do měsíce od podepsání smlouvy. Do této doby zjišťujeme Vaše přání a potřeby. Individuální plán je v průběhu služby přehodnocován.

 

 

Ochrana práv

Naše služby jsou poskytovány s ohledem na ochranu a dodržování Vašich práv. Pracovníci při své činnosti dodržují a respektují Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod. Máme pro to také vytvořeny své vnitřní předpisy.

 

 

Stížnosti

Uživatelé, i jejich rodinní příslušníci či blízcí mohou podat stížnost na některého z pracovníků nebo na službu jako takovou. Tato stížnost může být podána buď ústně nebo písemně, a to kterémukoli pracovníkovi společnosti nebo ředitelce společnosti. Stěžovat si můžete také anonymně pomocí předtištěného formuláře, nebo kousku papíru, který vhodíte do schránky. Ta se nachází v každém bytě v bytovém domě. Rodinní příslušníci mohou využít také Knihy přání a stížností, která visí v chodbě při vstupu do budovy.

 

 

Co je to příspěvek na péči

Příspěvek na péči je dávka hrazená ze státního rozpočtu určená lidem, kteří potřebují pomoc při péči o svou osobu. Příspěvek se vyplácí podle zjištěného stupně závislosti. Tyto stupně jsou čtyři a každý z nich odpovídá určité výši dávky.

 • I. stupeň - 800 Kč
 • II. stupeň - 4.000 Kč
 • III. stupeň - 8.000 Kč
 • IV. stupeň - 12.000 Kč

Podrobné informace o příspěvku na péči najdete v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 7 – § 30.

Pokud o příspěvek nemáte zažádáno, pomůžeme Vám si jej vyřídit.

 

Ke stažení

KOUSEK NEBE s.r.o.

Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava

595 172 575 | pevná linka
731 168 155 | Anna Jasníková - ředitelka
734 128 341 | Bc. Lucie Rojková - sociální pracovnice
734 128 341 | Anna Šablaturová - zdravotnický pracovník
739 022 113 | Jan Jasník - technický pracovník
723 538 179 | Michaela Rychtářová - účetní

e-mail: kousek.nebe@volny.cz

Provozní doba kanceláře:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

Vaše jméno:
Neplatný Vstup
Váš e-mail: (*)
Neplatný email!
Text zprávy: (*)
Nenapsali jste žádný text

  Nový kod
Neplatný ověřovací kod